park

Wykonujemy badania psychologiczne i wystawiamy zaświadczenia określające ocenę wskazań psychologicznych dla osób zdecydowanych na przeprowadzenie operacji plastycznej, np. korekta nosa, powiększenie lub pomniejszenie biustu, usuwanie tatuaży, blizn.

Warsztaty dla Rodziców, Dziadków, Wychowawców, Opiekunek i wszystkich innych osób sprawujących opiekę nad Dziećmi

Warsztaty psychoedukacyjne

"Wychowywać, to kochać i wymagać."

Zapraszamy na warsztaty "Wychowywać, to kochać i wymagać".

Zagadnienia omawiane i przepracowywane w trakcie spotkań tworzą program mający na celu budowanie relacji opartych na miłości i szeroko rozumianej akceptacji, szacunku do siebie i poszanowaniu innych oraz umiejętnym stawianiu wymagań.

  I. Wychowywać - to szanować i wspierać.
 1. Ja Rodzic. (Ja Opiekun).
 2. Dziecko a jego zachowanie.
 3. Granice indywidualne i rodzinne.
 4. Problem Rodzica (Opiekuna). Problem Dziecka.
 5. Zachęcanie Dziecka do samodzielności.
  II. Wychowywać - to czuć, słyszeć i rozumieć.
 1. Inteligencja emocjonalna.
 2. Potrzeby.
 3. Pochwały.
 4. Komunikacja bez przemocy.
  III. Wychowywać - to rozwijać własne człowieczeństwo.
 1. "Nie igraj ze słowami" - "Słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne" Matka Teresa z Kalkuty.
 2. Blokady w komunikacji.
 3. Kary.
 4. Konflikty w rodzinie.

Miejsce spotkań - Gabinety specjalistyczne Renata Graduszyńska, ul. Mateckiego 4, Poznań (Piątkowo).
Dojazd - autobusem 46.
Liczba uczestników - 5 - 10 osób.
Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 18:30 - 21:30.
Przewidywany czas trwania - 3 miesiące - 10 spotkań.
Koszt - 270 zł za miesiąc, płatność w czasie pierwszego spotkania - gotówką.
Chęć udziału w warsztatach proszę zgłaszać telefonicznie: 504 219 199.

Termin pierwszego spotkania - zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Serdecznie zapraszam i proszę o przekazanie informacji o warsztatach wszystkim osobom, które sprawują opiekę nad Dziećmi.

Zajęcia wspomagające uczenie się

Zajęcia mają na celu m.in.: pobudzenie wyobraźni, która wpływa na poprawę logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności analizowania i syntezy, wzbogacenie słownictwa, poprawę koncentracji, spostrzegawczości, cierpliwości, itp.

  W trakcie spotkań uczestnicy:
 • wszechstronnie trenują pamięć;
 • poznają techniki sprawnego i efektywnego uczenia się;
 • poprawią efektywność zapamiętywania;
 • poznają metody robienia skutecznych notatek;
 • pobudzą wyobraźnię, która wpływa na poprawę logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zdolności analizowania i syntezy;
 • wzbogacą słownictwo; doskonalą dotychczasową technikę czytania (ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia czytanego tekstu);
 • uczą się jak efektywnie organizować swój czas.

Zajęcia wzbogacone są dodatkowymi ćwiczeniami z kinezjologii wg Dennisona usprawniającymi m.in. pracę mózgu.

Kinezjologia edukacyjna - opracowana przez dr Paula E. Dennisona, określana także mianem Gimnastyka Mózgu® lub "ćwiczeniami Dennisona" - metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju naszej osobowości, zwłaszcza tych, związanych z procesami uczenia się, podnosząca wielopłaszczyznową efektywność funkcjonowania człowieka. Bezpieczne ćwiczenia Dennisona mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul, zmieniają stare, stresowe wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na uczenie się twórcze, pełne radości i akceptacji dla samego siebie oraz zgodne z potrzebami naszego ciała i umysłu. Chociaż najczęściej terapia ta stosowana jest u dzieci mających problemy z nauką lub wykazujących zaburzenia rozwojowe (zaburzenia ruchowe, zaburzenia uwagi, trudności w nauce czytania i pisania), może być z powodzeniem wykorzystywana w pracy z dorosłymi, którzy chcą poprawić jakość swojego życia.

Grupy terapeutyczne

Grupy terapeutyczne

Grupa terapeutyczna dla DDA/DDD

Wiele osób uświadamia sobie, że dwoje lub jedno z ich rodziców było/jest alkoholikami lub uzależniło się od innych substancji psychoaktywnych. Nieliczni rozumieją jakie są skutki uzależnienia. Uczestniczenie w grupie DDA/DDD ( Dorosłe Dziecko Alkoholika/ Dorosłe Dziecko Pochodzące z Rodziny Dysfunkcyjnej) jest jedną z dróg w kierunku zdrowienia.

Konsultacje dietetyczne

Konsultacje dietetyczne

  Dla osób:
 • mających problemy z nadwagą i otyłością,
 • zdrowych, które chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe,
 • ze schorzeniami przewodu pokarmowego,
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • podwyższonym poziomem cholesterolu,
 • cukrzycą,
 • niedoborami pokarmowymi.
  Ponadto poradnictwo żywieniowe dla:
 • dzieci i młodzieży,
 • osób w wieku podeszłym,
 • kobiet ciężarnych, karmiących,
 • osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, zaczynając od troski o swoje zdrowie i lepsze samopoczucie.

Terapia rodzin - psycholog dziecięcy

Terapia rodzin

To forma psychoterapii, w której uczestniczą wszyscy znaczący członkowie rodziny.
Terapeuta analizuje i formułuje schemat komunikacji i interakcji w rodzinie.
Problem rozumiany jest jako sposób zmiany pracy systemu(rodzinnego), a nie próba "naprawienia" któregokolwiek z członków rodziny.

Mediacje

Mediacje

Mediacje są nowoczesną formą rozwiązywania konfliktów w opozycji do form agresywnych i procesowych. Strony konfliktu najlepiej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia.
To, co do tej pory wydawało się niemożliwe, czyli dokonanie uzgodnień między stronami znajdującymi się często w ostrym konflikcie, nieumiejącymi ze sobą rozmawiać, podczas mediacji okazuje się, że strony potrafią z szacunkiem zwracać się do drugiej osoby, wysłuchać się wzajemnie, zrozumieć motywy działania i wspólnie wypracować satysfakcjonującą ugodę.

Decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji.

  Podstawowe zasady prowadzenia mediacji:
 • dobrowolność - obie strony konfliktu samodzielnie podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Strony mają możliwość przerwania mediacji na każdym jej etapie, nie muszą nawet podawać przyczyny rezygnacji. Strony muszą także akceptować osobę mediatora, zawsze mają możliwość zrezygnowania z osoby mediatora w trakcie mediacji i wyboru innego mediatora.
 • neutralność - mediator nie narzuca ani nie sugeruje stronom rozwiązania, nie wypowiada też swoich opinii na temat sporu. Jego rolą jest stworzenie przestrzeni do bezpiecznej i rzeczowej rozmowy o problemie, a rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od stron mediacji.
 • bezstronność - mediator w równym stopniu wspiera strony w rozwiązywaniu sporu, dba o równowagę między stronami w trakcie prowadzenia mediacji.
 • poufność - mediacja ma charakter poufny. Informacje, dotyczące m.in.: faktów, opinii, zachowań i uczuć, uzyskane przez mediatora są objęte tajemnicą. Mediator nie będzie mógł być świadkiem w ewentualnym procesie między stronami mediacji (chyba, że strony zdecydują inaczej).
 • samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań - w mediacji uznaje się, że strony są ekspertami od własnego konflikt i że jedynie one mogą wypracować najlepsze porozumienie, dlatego mediator nie sugeruje rozwiązań i nie ocenia. Zaakceptuje także brak porozumienia, jeżeli taka będzie wola stron.

Terapia par - terapia małżeńska

Terapia par

Adresowana jest do osób chcących poprawić relacje w związku, przeżywających kryzys, zadających sobie pytania o sens bycia razem.
To praca wspomagająca rozwój każdego z partnerów poprzez rozumienie swoich zachowań, nabywanie umiejętności rozmawianie o emocjach i potrzebach, konstruktywna komunikacja na tematy trudne.
Proces terapeutyczny opiera się na współpracy obojga, znalezieniu źródeł konfliktu i ustaleniu strategii wychodzenia z niego poprzez wdrażanie osiągniętych w terapii zmian.
W terapii par bardzo ważna jest wspólna motywacja do pracy w gabinecie.

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Chociaż standardowo wizyty domowe nie są prowadzone w ramach praktyki psychologicznej postanowiliśmy zaoferować tę usługę naszym klientom. Duża grupa pacjentów nie ma możliwości dojechania do gabinetu. Mamy tu na myśli osoby niepełnosprawne ruchowo, niedysponujące sposobem poruszania się poza swoim domem, osoby leżące, z zaburzeniami utrudniającymi wychodzenie z domu.

Wizyty domowe umawiane są indywidualnie, bezpośrednio z terapeutą. Terapeuta przyjeżdża na spotkanie ze stażystą gabinetu, a koszt wizyty wynosi 250 zł za ok. 60 minut.

W każdej sytuacji, gdy jest to tylko możliwe, ewentualna dalsza psychoterapia będzie prowadzona na terenie gabinetu.

Oferta obejmuje administracyjny obszar miasta Poznania.

Terapeuta ma prawo odmówić odbycia wizyty domowej ze względów bezpieczeństwa, organizacyjnych lub merytorycznych.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia (definicja za Wikipedią) - to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

  Prowadzimy terapię:
 • lekomanii
 • hazardu
 • alkoholizmu
 • uzależnienia od komputera
 • uzależnienia od Internetu/ gier komputerowych
 • zaburzeń osobowości
 • zakupoholizmu
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • depresji
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, zespół gwałtownego objadania się)
 • współuzależnień
 • zaburzeń seksualnych o charakterze nerwicowym
 • nerwic
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • zaburzeń snu
 • napadów lęku i niepokoju

Spotkania indywidualne pomogą jeśli chcesz uporządkować swoje życie rodzinne, zadbać o siebie, odszukać swoje miejsce w życiu, poszukać odpowiedzi na dręczące Cię pytania lub nie radzisz sobie w pracy lub szkole.

  Terapeuci w naszym Ośrodku pracują w nurtach psychoterapii:
 • psychoanalitycznej
 • systemowej
 • ericksonowskiej